Concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren

PROIECT DE HOTĂRÂRE Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOARS

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti

Consiliul Local al comunei Soars, judetul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 ,

 Luând în dezbatere :

Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Soars, prin care propune aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Soars nr.1m

Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr…. întocmit de secretarul localităţii ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, şi ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hot. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, Legea nr.571/2003-Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art.45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi „pentru”, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire în vederea concesionării unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Preţul adjudecat în urma licitaţiei va fi achitat în termen de ….. ani , în rate egale, la începutul fiecărui an, până la data de 31 martie .

Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitaţiei.

Cheltuielile ocazionate de concesionare cad în sarcina concesionarului (taxe notariale).

Prima rată a redevenţei se va achita în termen de 90 de zile calendaristice de la încheierea contractului de concesiune.

Redevenţa se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective .

Concesionarul va suporta pe toată perioada concesiunii contravaloarea taxei pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, în condiţii similare impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art.256 alin. (3) din Legea nr.571/2003-Codul Fiscal.

Art.4. Comisia de evaluare va avea următorii membrii :

-Badeanu Ionut- viceprimar – preşedinte

-…………………………………………………………… -secretar cu drept de vot

-………………………………………………. – membru –

-………………………………………………….-membru

1

-……………………………………..membru

 Supleant : …………………………………….. .

            Art.5. Primarul comunei Soars va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

hotărâri.

            Art.6. Secretarul comunei Soars va comunica prezenta hotărâre compartimentului buget- finante, compartimentului achizitii şi compartimentului impozite şi taxe locale, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei .

            Art.7. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului comunei Soars şi va fi comunicată:

Instituţiei Prefectului

D-lui Primar

-Compartimentului buget-finante şi compartimentului impozite şi taxe locale.

Initiator

Primar, Timis Danut-Ioan

Contrasemnează,

Secretar,

Malene Silvia

2

ANEXA 1 LA HCL NR.

STUDIU DE OPORTUNITATE
PRIVIND CONCESIONAREA

„828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti”

            Dreptul de proprietate asupra imobilului apartine ‘’Comunei Soars’’,

Amplasamentul este situat în intravilanul satului Soars, având dotările edilitare şi urbane ale
zonei, după cum urmează : reţea de energie electrică, drum acces, reţea de telefonie, reţea de alimentare cu apă.

Imobilul are suprafaţa de 828 mp şi face parte din domeniul public al comunei Soars.
Concesionarea imobilului se face prin licitatie publică în conformitate cu prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, ale Legii nr.50/1991, republicată
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, si ale O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

A.      Descrierea bunului

Imobilul ‘’teren se învecinează cu :…….., ………….., drum acces,

B.      Motive de ordin economic

Prin concesionarea imobilului ‘’teren ’’ se aduc venituri suplimentare la bugetul local si se aduce un serviciu de utilitate locala, respectiv o statie de distributie a carburantilor in zona Soars.
Valoarea imobilului va fi achitată în termen de maxim 25 ani de la încheierea contractului de concesiune.
De menţionat, este faptul că la această dată acest imobil nu aduce niciun venit la bugetul local, nefiind

amenajat.

C.    Motive de ordin financiar
Creşterea veniturilor la bugetul local.

D.      Social –Populatia va putea achizitiona carburanti

E.       Mediu –

F.       Investiţii necesare

Având în vedere starea acestui imobil , este necesara instalarea unei statii de distributie a carburantilor, conform normelor legale in vigoare ,de catre concesionar.

G.   Nivel minim al redevenţei

Preţul minim de concesiune este de 25.624 lei sumă ce va fi achitată într-o perioadă de maxim 25 ani, în rate egale, la începutul fiecărui an.

H.      Modalitatea de acordare a concesiunii

Concesionarea se face prin licitaţie publică conform Legii nr.213/1998, Legii nr. 50/1991 şi O.G. nr.
54/2006, H.G.168/2007.

Pentru realizarea procedurii de concesionare a imobilelor prin licitaţie publică se estimează un număr
maxim de 80 de zile de la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Local a ‘’Caietului de sarcini’’.

Nr. Crt.AcţiuneTermen
1.Publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei deschise25 zile
2.Depunerea ofertelor15 zile
3.Desfăşurarea licitaţiei publice1 zi
4.întocmire raport2 zile
5.Comunicarea rezultatului5 zile
3
6.ContestaţiiIn termen de 5 zile de la data ţinerii licitaţiei
7.Soluţionarea contestaţiilor3 zile
8.încheiere contract30 de zile de la data adjudecării licitaţiei
9.Predare-primireImediat după încheierea contractului
6.ContestaţiiIn termen de 5 zile de la data ţinerii licitaţiei
7.Soluţionarea contestaţiilor3 zile
8.încheiere contract30 de zile de la data adjudecării licitaţiei
9.Predare-primireImediat după încheierea contractului

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZA

    SULEA VIOREL                                                                        SECRETAR

Un comentariu la „Concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *