PROIECT DE HOTĂRÂRE Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOARS

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

Privitor la : aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti

 

Consiliul Local al comunei Soars, judetul Brasov, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.03.2019 ,

 Luând în dezbatere :

Expunerea de motive întocmită de Primarul comunei Soars, prin care propune aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti

Având în vedere raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Soars nr.1m

Ţinând seama de raportul de avizare sub aspectul legalităţii a proiectului de hotărâre, înregistrat sub nr.... întocmit de secretarul localităţii ;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, şi ale O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hot. nr.168/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, Legea nr.571/2003-Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.36 alin.(2) lit.c), alin.(5) lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

In temeiul art.45 alin.(1), art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 10 voturi „pentru”, adoptă următoarea :

HOTĂRÂRE :

Art.1. Se aprobă studiul de oportunitate privind concesionarea unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti , conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini şi documentaţia de atribuire în vederea concesionării unei suprafeţe de 828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Preţul adjudecat în urma licitaţiei va fi achitat în termen de ..... ani , în rate egale, la începutul fiecărui an, până la data de 31 martie .

Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitaţiei.

Cheltuielile ocazionate de concesionare cad în sarcina concesionarului (taxe notariale).

Prima rată a redevenţei se va achita în termen de 90 de zile calendaristice de la încheierea contractului de concesiune.

Redevenţa se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective .

Concesionarul va suporta pe toată perioada concesiunii contravaloarea taxei pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, în condiţii similare impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art.256 alin. (3) din Legea nr.571/2003-Codul Fiscal.

Art.4. Comisia de evaluare va avea următorii membrii :

-Badeanu Ionut- viceprimar – preşedinte

-..................................................................... -secretar cu drept de vot

-....................................................... - membru –

-..........................................................-membru

1-............................................membru

 Supleant : ............................................ .

            Art.5. Primarul comunei Soars va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei

hotărâri.

            Art.6. Secretarul comunei Soars va comunica prezenta hotărâre compartimentului buget- finante, compartimentului achizitii şi compartimentului impozite şi taxe locale, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei .

            Art.7. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei prin grija secretarului comunei Soars şi va fi comunicată:

Instituţiei Prefectului

D-lui Primar

-Compartimentului buget-finante şi compartimentului impozite şi taxe locale.

 

Initiator

Primar, Timis Danut-Ioan

Contrasemnează,

Secretar,

Malene Silvia

2ANEXA 1 LA HCL NR.

STUDIU DE OPORTUNITATE
PRIVIND CONCESIONAREA

„828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti”

            Dreptul de proprietate asupra imobilului apartine ‘’Comunei Soars’’,

Amplasamentul este situat în intravilanul satului Soars, având dotările edilitare şi urbane ale
zonei, după cum urmează : reţea de energie electrică, drum acces, reţea de telefonie, reţea de alimentare cu apă.

Imobilul are suprafaţa de 828 mp şi face parte din domeniul public al comunei Soars.
Concesionarea imobilului se face prin licitatie publică în conformitate cu prevederile Legii
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, ale Legii nr.50/1991, republicată
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, si ale O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesionare de bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.

A.      Descrierea bunului

Imobilul ‘’teren se învecinează cu :........, .............., drum acces,

B.      Motive de ordin economic

Prin concesionarea imobilului ‘’teren ’’ se aduc venituri suplimentare la bugetul local si se aduce un serviciu de utilitate locala, respectiv o statie de distributie a carburantilor in zona Soars.
Valoarea imobilului va fi achitată în termen de maxim 25 ani de la încheierea contractului de concesiune.
De menţionat, este faptul că la această dată acest imobil nu aduce niciun venit la bugetul local, nefiind

amenajat.

C.    Motive de ordin financiar
Creşterea veniturilor la bugetul local.

D.      Social –Populatia va putea achizitiona carburanti

E.       Mediu -

F.       Investiţii necesare

Având în vedere starea acestui imobil , este necesara instalarea unei statii de distributie a carburantilor, conform normelor legale in vigoare ,de catre concesionar.

G.   Nivel minim al redevenţei

Preţul minim de concesiune este de 25.624 lei sumă ce va fi achitată într-o perioadă de maxim 25 ani, în rate egale, la începutul fiecărui an.

H.      Modalitatea de acordare a concesiunii

Concesionarea se face prin licitaţie publică conform Legii nr.213/1998, Legii nr. 50/1991 şi O.G. nr.
54/2006, H.G.168/2007.

Pentru realizarea procedurii de concesionare a imobilelor prin licitaţie publică se estimează un număr
maxim de 80 de zile de la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Local a ‘’Caietului de sarcini’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

Crt.

Acţiune

Termen

1.

Publicarea anunţului privind organizarea licitaţiei deschise

25 zile

2.

Depunerea ofertelor

15 zile

3.

Desfăşurarea licitaţiei publice

1 zi

4.

întocmire raport

2 zile

5.

Comunicarea rezultatului

5 zile

3


6.

Contestaţii

In termen de 5 zile de la data ţinerii licitaţiei

7.

Soluţionarea contestaţiilor

3 zile

8.

încheiere contract

30 de zile de la data adjudecării licitaţiei

9.

Predare-primire

Imediat după încheierea contractului

6.

Contestaţii

In termen de 5 zile de la data ţinerii licitaţiei

7.

Soluţionarea contestaţiilor

3 zile

8.

încheiere contract

30 de zile de la data adjudecării licitaţiei

9.

Predare-primire

Imediat după încheierea contractului

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                                                                                                                                          CONTRASEMNEAZA

    SULEA VIOREL                                                                        SECRETAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotararea a fost adoptata in cadrul sedintei ordinare din data de 29.03.2019.

-consilieri in functie-11

-consilieri prezenti-10

-voturi pentru-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAIET DE SARCINI
PRIVIND CONCESIONAREA

1.      INFORMAŢII GENERALE PRIVIND IMOBILUL SUPUS CONCESIUNII

„828 mp teren, din domeniul public al comunei, situată în com. Soars, sat Soars, inscris in Cf 101564 Soars , in vederea instalarii unei statii de distributie carburanti”

 

1.1.     Descrierea si identificarea imobilului ce urmează a fi concesionat Terenul ce face obiectul concesiunii este în suprafaţă de 828 mp.

Dreptul de proprietate asupra imobilului apartine  ‘’Comunei Soars’’. Imobilul are suprafaţa de 828 mp si face parte din domeniul public al comunei Soars.

Imobilul ‘’teren este situat în intravilanul satului Soars, jud. Brasov. Amplasamentul este situat în intravilanul satului Soars, având dotările edilitare si urbane ale zonei, după cum urmează :

         Reţea de energie electrică,

         drum acces,

         reţea de telefonie,

         reţea de alimentare cu apă.

Vecinătăţi :.

1.2.     Destinaţia bunului ce face obiectul concesiunii

Instalare statie distributie carburanti

1.3.     Condiţii de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin economic

Lucrările ce se vor executa pe terenul concesionat se vor încadra în prevederile si condiţiile din certificatul de urbanism, autorizaţia de construire eliberate de Consiliul Judetean Brasov, respectiv a avizelor obţinute în acest scop, realizarea obiectivului.

Tratarea arhitecturală va fi în concordanţă cu ambientul si importanţa zonei.

Se vor realiza lucrări de investiţii corespunzătoare proiectelor aprobate si avizelor obţinute.

Concesionarul are obligaţia de a reface toate obiectivele cu caracter public ce vor fi afectate în cursul execuţiei lucrărilor.

Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia clădirilor învecinate prin îndeplinirea condiţiilor de rezistenţă si stabilitate.

2.      CONDIŢII GENERALE ALE CONCESIUNII

2.1. Regimul bunurilor utilizate Condiţii de realizare a investiţiei

         Respectarea Codului Civil

         Respectarea condiţiilor prevăzute în certificatul de urbanism si avizele aferente.

Durata de realizare a investiţiei si termenul de începere a acesteia :

Durata de realizare a investiţiei va fi de maxim 2 luni de la obţinerea autorizaţiei de construire, iar termenul de începere a lucrărilor va fi de maxim 2 luni de la data încheierii contractului de concesiune. Clauzele financiare si de asigurări Plata redevenţei si respectarea termenelor de plată.

Redevenţa în lei se stabileste la cursul de schimb al euro practicat de BNR din ziua plăţii.

Neplata la termen a redevenţei datorate în totalitate sau în parte da dreptul concedentului la calculul majorărilor de întârziere, în conformitate cu prevederile legale referitoare la neplata obligaţiilor bugetare. Neplata a două rate consecutiv a redevenţei datorate dă dreptul concedentului să acopere contravaloarea restanţelor respective din garanţia depusă, inclusiv majorările de întârziere.

Concesionarul este obligat de a reconstitui garanţia concesiunii în termen de 30 de zile de la data reţinerii pentru plata ratelor.

Regimul terenului utilizat de concesionar în dezvoltarea concesiunii

5


Regim economic conform PUG- situat în intravilanul satului Soars

Regim juridic - proprietate - domeniul public al comunei Soars.

2.2.     Obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare

Se vor lua măsuri de protecţie a mediului prin asigurarea condiţiilor de evacuare a apelor pluviale şi menajere la un bazin vidanjabil care să respecte prevederile legale în vigoare.

Reziduurile menajere vor fi depozitate în vederea colectării periodice în locuri special amenajate care să respecte Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, O.U.G. nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare şi Hot. nr. 918 din 22 august 2002 privind stabilirea procedurii- cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.

2.3.     Se interzice subconcesionarea terenului pe parcursul exploatării investiţiei.

2.4.  Înstrăinarea investiţiei pe perioada concesionării se va face numai cu acordul concedentului printr-un certificat de urbanism.

2.5.     Durata concesiunii este de 49 de ani.

3.         PREŢUL CONCESIUNII

Preţul minim de pornire al licitaţiei este de 5.390  euro.

Valoarea euro va fi cotată la cursul valutar stabilit în ziua plăţii.

4.         CONDIŢII DE PLATĂ

Preţul adjudecat în urma licitaţiei va fi achitat în termen de 25 ani , în rate egale, la începutul fiecărui an, până la data de 31 martie al fiecărui an.

Contractul de concesiune se încheie în termen de 30 de zile de la data adjudecării licitaţiei.

Cheltuielile ocazionate de concesionare cad în sarcina concesionarului (taxe notariale).

Prima rată a redevenţei se va achita în termen de 30 de zile calendaristice de la încheierea contractului de concesiune.

Redevenţa se actualizează în raport cu rata inflaţiei aplicabilă la data plăţii efective .

Concesionarul va suporta pe toată perioada concesiunii contravaloarea taxei pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, în condiţii similare impozitului pe teren, în conformitate cu prevederile art.256 alin. (3) din Legea nr.571/2003-Codul Fiscal.

Conditii impuse de natura terenului

Condiţiile sunt cele prevăzute în certificatul de urbanism şi studiile geo aferente realizării investiţiei. Modul de organizare al concesionarului - persoană fizică sau juridică.

5.         CUANTUMUL GARANŢIILOR DATORATE DE CONCESIONAR

Taxa de participare la licitatie este de 25 lei.

Taxa de garanţie este de 10% din valoarea anuala a redeventei.

Taxa de achitare a caietului de sarcini este de 50 lei.

6.        CONDIŢIILE DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE

(1)      Ofertele se redactează în limba română.

(2)     Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.

(3)     Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a)          o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b)          acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului;

c)       acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

(4)     Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(5)      Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

Ofertele se depun la sediul concedentului.

67.       CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONCESIUNII

(1)      încetarea contractului de concesiune poate avea loc în următoarele situaţii:

a)      la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;

b)          în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată;

c)          în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d)     în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

e)          la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

(2)      La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat.

(3)      Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia în condiţiile prevăzute de lege.

(a)      în cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează în condiţiile stabilite iniţial.

(b)       Concedentul poate denunţa unilateral contractul de concesiune în condiţiile alin. (1) lit. b) din prezentul capitol.

(4)      în situaţia prevăzută la alin. (1) lit.b), concedentul va notifica de îndată intenţia de a denunţa unilateral contractul de concesiune şi va face menţiune cu privire la motivele ce au determinat această măsură.

(5)      Părţile vor stabili cuantumul despăgubirilor datorate concesionarului şi modul de plată a acestora. în caz de dezacord, acestea se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului, dacă părţile nu stabilesc altfel.

(6)      în cazul nerespectării din culpă a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi prin contractul de concesiune sau al incapacităţii îndeplinirii acestora, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite tribunalului în a cărui rază teritorială se află sediul concedentului să se pronunţe cu privire la rezilierea contractului, cu plata unei despăgubiri, dacă părţile nu stabilesc altfel.

(7)      în cazul dispariţiei, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, acesta va notifica de îndată concedentului dispariţia bunului ori imposibilitatea obiectivă de exploatare a acestuia, declarând renunţarea la concesiune.

(8)      Concedentul nu va putea fi obligat la plata vreunei despăgubiri pentru prejudiciile suferite de concesionar ca urmare a situaţiilor prevăzute la alin. (7).

(9)      Nerealizarea obiectivului in termen de 2 ani de la data obtinerii autorizatiei de construire sau neinceperea executiei lucrarilor in termen de 6 luni de la data incheierii contractului.

(10)     La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul este obligat să restituie concedentului în deplină proprietate bunurile de retur în mod gratuit şi libere de orice sarcini, iar construcţia realizată să o transmită în proprietatea concedentului fără nicio despăgubire, liberă de orice sarcini.

(11)      Hotărârea nr. 168 din 14 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică , completează prezentul caiet de sarcini.

8.       DISPOZIŢII FINALE

Contractul se încheie în termen de 30 de zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei .

Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune.

Documentele şi condiţiile participării la licitaţie :

          Taxa de achitare a caietului de sarcini ;

          Autorizaţia de funcţionare vizată la zi ;

          Act de identitate al administratorului ;

         Dovada achitării taxei de garanţie ;

          Dovada achitării taxei de participare ;

          Dovada cumpărării caietului de sarcini ;

          Prezentare acord/aviz adunare generală pentru participarea la licitaţie ;

          Cazier fiscal - din care să rezulte                 că nu are debite  către  bugetul de stat         ;

          Cazier fiscal - din care să rezulte                 că nu are debite către   bugetul local ;

          Statutul de funcţionare ;

          Certificatul de înmatriculare ;

          Cazier judiciar al administratorului ;

7Taxa de garanţie se restituie în termen de 10 zile participanţilor la licitaţie, declaraţi necâştigători ;

Pentru participantul declarat câştigător, taxa de garanţie se va scădea din valoarea adjudecării licitaţiei ;

În situaţia în care se refuză încheierea contractului de concesionare în termenul stipulat, taxa de garanţie se pierde.

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

CONCEDENT : COMUNA SOARS  COD FICAL :4384629

ADRESA : COM. SOARS, SAT SOARS NR. 111, JUD. BRASOV TELEFON/FAX : 0268285440,

INSTRUCŢIUNI PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Concesionarea bunului se face prin licitaţie conform art. 21-25 din O.U.G. nr. 54/2006.

Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt : transparenţa, tratamentul egal, proporţionalitatea, nediscriminarea şi libera concurenţă.

Orice persoană interesată are dreptul de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire a contractului de concesiune.

Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire se face de către concedent, pe suport de hârtie, oricărei persoane interesate, care a înaintat o solicitare în acest sens.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE ŞI PREZENTARE A OFERTELOR

(1)      Ofertele se redactează în limba română.

(2)      Ofertanţii transmit ofertele lor în două plicuri sigilate, unul exterior şi unul interior, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul "Oferte", precizându-se data şi ora.

(3)      Pe plicul exterior se va indica obiectul concesiunii pentru care este depusă oferta. Plicul exterior va trebui să conţină:

a)                   o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b)                  acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor concedentului;

c)       acte doveditoare privind intrarea în posesia caietului de sarcini.

(4)      Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

(5)      Plicurile sigilate se predau comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă.

Ofertele se depun la sediul concedentului.

CRITERII DE ATRIBUIRE APLICATE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE, PRECUM ŞI PONDEREA LOR

CEL MAI MARE NIVEL AL REDEVENŢEI - PONDERE 100%

Concedentul poate ţine seama şi de alte criterii precum:

a)      capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

b)      protecţia mediului înconjurător;

c)       condiţii specifice impuse de natura bunului concesionat.

INSTRUCŢIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor legii contenciosului administrativ, cu modificările ulterioare.

 

9